Lægeansvar

Som særlige interesseområder yder advokatkontoret kvalificeret bistand i følgende forhold:

  1. Lægeansvar
  2. Overenskomstmæssige klager
  3. Besvarelser til samarbejdsudvalgene vedrørende ydelsesoverskridelser
Ad 1 - Lægeansvar

Advokatkontoret har over en lang årrække opbygget specialviden vedrørende klager over faglige fejl. Således yder vi bistand i patientklagenævnssager (så tidligt i sagsforløbet som muligt). Hvis en patientklagenævnssag resulterer i, at der rejses tiltale for overtrædelse af autorisationslovens § 75, fører vi tillige sagen efter forudgående aftale med DADL's Lægeansvarsudvalg. Endvidere bistår vi ved afhøringer hos politiet som beskikket forsvarer.

Ad 2 - Overenskomstmæssige klager

Advokatkontoret har endvidere en indgående erfaring i overens­komstmæssige klager Det drejer sig om klager vedrørende lægens adfærd, opførsel, ventetidsklager, afvisning af en besøgsan­modning (kan være en patientklagenævnssag), konsultations­tilrettelæggelse m.v. Fællesnævneren for sådanne sager er, at de relaterer sig til sygesikringsoverenskomsterne, og at sagen ikke vedrører faglige fejl. Advokatkontoret bistår i sådanne sager (så tidligt i sagsforløbet som muligt).

Ad 3 - Ydelsesoverskridelser

Hvis du som speciallæge i almen medicin udtages til høring i henhold til landsoverenskomstens § 100, kan der være behov for hjælp, så højestegrænse undgås. Advokatkontoret har mange års erfaring i læsning og vurdering af § 100-statistikker og kan derfor yde kvalificeret bistand med hensyn til besvarelsen til Samarbejds­udvalget. Det samme gælder øvrige specialer, jf. speciallægeoverenskomstens § 60.

Foredragsvirksomhed

Advokat Finn Altschuler holder foredrag i de ovenfor nævnte emner og i praksisoverdragelse m.v. Han medvirker gerne ved efter­uddannelses­aktiviteter og lignende. Et indlæg kan tilpasses i form, indhold og længde og en erfaren lægelig underviser kan medvirke.

Kontakt 

Vedrørende ovennævnte bedes du kontakte advokat Finn Altschuler, Gammel Strand 44, 1202 København K, tlf 3314 1940, fa@danjur.dk