FORRETNINGSBETINGELSER M.V.

 

Følgende forretningsbetingelser er gældende for Advokatanpartsselskabet Linde & Altschuler (”Linde & Altschuler”), CVR-nr. 15 25 89 85, medmindre andet skriftligt aftales.

 

Linde & Altschuler

Linde og Altschuler er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet.

Linde & Altschuler er underlagt Advokatsamfundets regler, herunder for god advokatskik og advokatetik. På Advokatsamfundets hjemmeside findes de regler, der regulerer advokatvirksomhed samt reglerne for klageadgang.

Linde & Altschuler yder rådgivning i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Rådgivningen er alene baseret på dansk ret.

 

Forsikring m.v.

Linde & Altschuler er dækket af ansvarsforsikring og garanti i henhold til de af Advokatsamfundet fastsatte regler herom. Ansvarsforsikringen er tegnet hos Codan Forsikring A/S, CVR-nr. 10 52 46 38, policenummer 900 438 8310. Alle advokater hos Linde & Altschuler er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring A/S.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Ansvaret i relation til krav, som en klient måtte have, er begrænset til maksimalt 8,5 mio. kr., dog 3,5 mio. kr. for ejendomsformidling. Ansvaret for skader omfatter alene direkte tab og ikke følgeskader eller indirekte tab, herunder driftstab, mistede data eller goodwill.

Linde & Altschuler hæfter ikke for fejl begået af eksterne rådgivere, herunder udenlandske advokater, som efter aftale med klienten er anmodet om bistand, eller som klienten er henvist til.

 

Bank

Linde & Altschulers bankforbindelse er Handelsbanken A/S, Frederiksberg Afdeling, CVR-nr. 24 24 63 61, Sylows Allé 21, 2000 Frederiksberg, reg.nr. 7630, kontonummer 2513817.

 

Hvidvask

I henhold til lov om forbyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge er Linde & Altschuler som andre advokatvirksomheder pligtig at indhente og opbevare oplysninger om klientens identitet (navn og cpr.nr. / cvr.nr./ pasnr.)

 

Interessekonflikt

Inden Linde & Altschuler påtager sig en sag, undersøges det, om der foreligger en interesse- eller loyalitetskonflikt. Er det tilfældet, eller opstår under sagen en interesse- eller loyalitetskonflikt, må vi frasige os sagen.

 

Fortrolighed

Alle oplysninger fra eller om vores klienter behandles fortroligt, og Linde & Altschulers medarbejdere er alle pålagt tavshedspligt. Personoplysninger om klienten behandles i overensstemmelse med reglerne om persondataloven.

Linde & Altschulers e-mailkorrespondance er ikke krypteret, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle vira, uautoriserede ændringer eller lignende som følge heraf.

 

Klientmidler

Alle klientmidler, som betros Linde & Altschuler, forvaltes i henhold til de til enhver tid gældende regler for Advokatsamfundet og bliver indsat på særskilte klientkonti. Midler, der af klienter eller tredjemand er indbetalt til Linde & Altschuler, forrentes, idet det bemærkes, at forrentningen kan være såvel positiv som negativ.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Linde & Altschuler hæfter ikke for tab af klientmidler som følge af insolvensbehandling af det pengeinstitut, hvor klientmidlerne er indestående.

 

Opbevaring af dokumenter

Linde & Altschuler opbevarer alle sagsdokumenter i 5 år fra sagens afslutning, hvorefter de sikkerhedsmakuleres.

 

Honorar og udlæg

Medmindre andet skriftligt aftales, fastsættes Linde & Altschulers honorar på baggrund af sagens juridiske og forretningsmæssige kompleksitet, forventet tidsforbrug, specialistviden, der skal bruges, samt omfanget af arbejde under tidspres eller uden for normal arbejdstid.

I erhvervsforhold oplyses klienten efter anmodning om de vigtigste elementer i den påregnede bistand samt størrelsen af honoraret. Er det ikke muligt at oplyse et bestemt honorar, vil klienten modtage et begrundet overslag eller blive oplyst om måden, hvorpå honoraret beregnes. I forbrugerforhold modtager klienten de nævnte oplysninger, inden arbejdet påbegyndes.

Udlæg for klienten og relevante omkostninger i forbindelse med det udførte arbejde debiteres særskilt.

Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato. Ved for sen betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

 

Danske BOLIGadvokater

Advokaterne hos Linde & Altschuler er medlemmer af Danske BOLIGadvokater og dermed underlagt foreningens etiske regler for køb og salg af fast ejendom. Foreningens auditorer foretager regelmæssige auditbesøg hos medlemmer for at sikre, at foreningens regler overholdes.

 

Klageadgang

Advokaterne hos Linde & Altschuler er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Linde & Altschuler er underlagt Advokatsamfundets regler om klageadgang, herunder omkring afregning af honorar. Indsigelser mod honorar og adfærd bedes rettet til Linde & Altschuler og kan i øvrigt indbringes for Advokatnævnet. Klagen kan indgives til Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Klienter, der er forbrugere, har endvidere mulighed for at anvende EU-Kommissionens online klageportal ved indgivelse af en klage, hvilket særligt kan være relevant for klienter med bopæl i et andet EU-land. Klagen kan i givet fald indgives via http://ec.europa.eu/odr med angivelse af Linde & Altschulers mail: la-law@danjur.dk.

Klager i forbindelse med køb og salg af fast ejendom til forbrugere kan tillige indbringes for bestyrelsen for Danske BOLIGadvokater, Vesterbrogade 32, 1620 København K, tlf.nr. 70 20 97 90, e-mail: mail@danskeboligadvokater.dk.

 

Værneting og lovvalg

Tvister mellem Linde & Altschuler og klienten behandles ved Københavns Byret og i overensstemmelse med dansk ret.